Algemene voorwaarden

I Algemene Gebruiksvoorwaarden 

1. Welkom bij Animalplanetnanny!
Welkom bij http://katten-en-hondenoppas.nl  (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van ! april 2014 van toepassing op ieder gebruik van de website katten-en-hondenoppas.nl (de "Website")(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Animalplanetnanny worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Animalplanetnanny aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Animalplanetnanny raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Animalplanetnanny kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

3. Bescherming van uw privacy
In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

4. Minderjarigen
De diensten van Animalplanetnanny zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht. 

5. Niet toegestaan gebruik van de Website
De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden voor eigen persoonlijke commerciële doeleinden. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Animalplanetnanny. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Animalplanetnanny is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Tenzij Animalplanetnanny daarvoor toestemming heeft gegeven  is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Adverteer u diensten’ knop. 

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Animalplanetnanny daarvoor toestemming heeft gegeven.

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan
Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Animalplanetnanny. Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van Animalplanetnanny verzonden.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van ons Contact formulier; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contact formulier . 

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Animalplanetnanny kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Animalplanetnanny kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Animalplanetnanny of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of
b. Animalplanetnanny kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag. 

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn:

 • Advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden
 • Advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst 
 • Advertenties die dubbel zijn geplaatst 
 • (Gratis) advertenties met een website vermelding 
 • (Betaalde) advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden 
 • Advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden 
 • Advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden 
 • Beoordelingen die een commerciële boodschap bevatten ten behoeve van de auteur 
 • Gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam) en/of een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders versturen via de website van Animalplanetnanny 
 • Gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers 
 • Gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden handelen


U kunt overtredingen van de Gebruikersvoorwaarden melden via ons contactformulier 

Animalplanetnanny kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Animalplanetnanny binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid.

7. Wij geven geen garanties
Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten. 

8. Beperking aansprakelijkheid Animalplanetnanny 
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van Animalplanetnanny;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of

(v) wijzigingen in de diensten van Animalplanetnanny of wijzigingen in of op de Website. 

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Animalplanetnanny heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan. 

9. Wijzigingen van de diensten en de Website
Animalplanetnanny kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd. 

10. Websites en diensten van derden
De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Animalplanetnanny heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen. 

11. Klachtenregeling
Klachten over de dienstverlening van Animalplanetnanny kunt u indienen door middel van het contactformulier . Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording. 

12. Overige bepalingen
Animalplanetnanny bedrijf (“Animalplanetnanny”) post adres  Postbus 36131, 1020MC  Amsterdam. Animalplanetnanny heeft BTW nummer NL 215.156.195.B.01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34180946. 

Animalplanetnanny kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Animalplanetnanny zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Animalplanetnanny gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Animalplanetnanny zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet. 

Kennisgevingen aan Animalplanetnanny (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties)  kunnen worden gericht aan Animalplanetnanny bedrijf, Postbus 36131, 1020MC  Amsterdam. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Animalplanetnanny is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Animalplanetnanny over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Animalplanetnanny bedrijf en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Animalplanetnanny en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Animalplanetnanny zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

II Regels voor het plaatsen van advertenties


1. Animalplanetnanny is een advertentieplatform

Animalplanetnanny is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.

Animalplanetnanny is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

 

 

2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website

         

2.1  Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

 

2.2 Het opmaken van een Advertentie: a. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte te bevatten.

b. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

c. Het is niet toegestaan om gratis Advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen.
Bij een MAXI abbonnement mag u meerdere advertenties plaatsen, waarbij u verschillende diensten aanbiedt. Geen herhaling van dezelfde diensten.

d. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst. 

2.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan: 

a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. 

b. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. 


c. Er is niet toegestaan promoten diensten die hebben geen betrekking tot dieren.

d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op  de aangeboden dienst en foto’s met website vermelding van uw bedrijf of andere partij.

e. In gratis Advertenties mogen geen websites worden vermeld of links naar websites worden opgenomen, indien daarvoor is betaald door nemen van abonnement. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

f. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder.  Advertenties dienen alleen gericht zijn op dieren diensten en geen producten verkoop.

3. Het plaatsen van een Advertentie

3.1. Mijn Animalplanetnanny

Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop 'Adverteer uw diensten' op de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

 

3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Animalplanetnanny en Adverteerder

a. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button 'Adverteer uw diensten' een Advertentie aanmaken. Tijdens het aanmaken van de Advertentie kan de Adverteerder onder de knop ‘Voorbeeld’ een voorbeeld van de Advertentie zien. De Adverteerder kan de Advertentie naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Plaats advertentie’ worden geklikt. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de "Advertentieovereenkomst") tussen Animalplanetnanny en de Adverteerder bij gratis Advertenties tot stand. Bij betaalde Advertenties komt de Advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de Website is doorlopen. 

b. Animalplanetnanny bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de Advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de Advertentieovereenkomst bewaren zoals is beschreven in ons Privacybeleid. Door middel van het contactformulier  kan de Adverteerder binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Advertentie is geplaatst deze gegevens opvragen. 

c. De Adverteerder kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek), aangezien met instemming van de Adverteerder de nakoming van de Advertentieovereenkomst door Animalplanetnanny onmiddellijk begint nadat de Adverteerder de Advertentie heeft geplaatst.

3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 30 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert.  Voor Advertenties waarvoor bijzondere regels gelden, zult u de voorwaarden op onze Website te zien krijgen, voor het plaatsen van uw Advertentie. 

 

3.4. De tekst, prijs, beschreven dienst en foto in de Advertentie dienen overeen te komen met de aangeboden dienst. Het is niet toegestaan om een foto te gebruiken anders dan van de aangeboden dienst betreffende persoon zelf (bijvoorbeeld een foto van de website van uw bedrijf of anderen).

 

3.5. Het is niet toegestaan om in de afdeling Verzorgingsmethode een Advertentie te plaatsen waarin geen dienst van verzorging wordt aangeboden. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan een Advertentie ‘Dieren taxi’ in de vak ‘Huisdier blijft in een dieren hotel’ te plaatsen. Ook dierenverzekeringen en overige dieren-gerelateerde diensten dienen geplaatst te worden in de Verzorgingsmethode rubriek in de vak ‘Ovrige’.

3.4. Opvallen

Bij het opmaken van de Advertentie heeft de Adverteerder de mogelijkheid om zijn Advertentie te laten 'opvallen', 'omhoog te plaatsen' door betaald abonnement te kiezen.

 

3.5 Het is in Advertenties niet toegestaan om reclame te maken of door te verwijzen naar andere websites met rubrieksadvertenties voor dieren oppassers.


4. Reserveringen zijn niet bindend


4.1. Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een reservering op een dienst in een Advertentie niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk reservering te accepteren. Indien een dergelijk reservering door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de reserveerde niet tot betaling. 

4.2. Indien de Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende reserveringen ook worden verwijderd.

4.3. Het is niet toegestaan reserveringen bij Advertenties te plaatsen met het enkele doel om het reserveringsproces te verstoren.

5. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie


5.1. Een Adverteerder mag een Gebruiker in een Advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken. Klik hier voor meer informatie over veilig betalen. 


5.2. Adverteerders die als ondernemer hun diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.


6. Melden van illegale of inbreukmakende Advertenties aan Animalplanetnanny

6.1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden

a. Het Melding van Inbreuk kan alleen worden gebruikt door houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instantie. Advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Advertenties waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld via het Contact formulier 
b. Misbruik van het Melding aan Animalplanetnanny  wordt gezien als een handeling in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder hoofdstuk I, artikel 6 beschreven maatregelen jegens de betrokken melder treffen. 

6.2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

a. Het “Melden van inbreuk” Programma van Animalplanetnanny is bedoeld om ervoor te zorgen dat in Advertenties aangeboden diensten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.


b. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie door het Contact formulier   in te vullen en het naar Animalplanetnanny te sturen volgens de instructies. Als het Formulier Melding van Inbreuk juist en volledig is ingevuld en door Animalplanetnanny is ontvangen, zal de betreffende advertentie worden verwijderd. 

c. De informatie die in het Formulier Melding van Inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partij die de Advertentie meldt, de rechthebbende zelf is of door de rechthebbende officieel is gemachtigd. Tevens moet die informatie ons in staat stellen de Advertentie die moet worden verwijderd te identificeren. 


7. Wij geven geen garanties 

7.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om  diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om de diensten af te nemen. Animalplanetnanny geeft daarover geen garantie. 

7.2. Animalplanetnanny kan u ook niet garanderen  dat de diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.  

8. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Animalplanetnanny

8.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Animalplanetnanny voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;


(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
(ii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten.


8.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Animalplanetnanny zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.

9. Wijzigingen

9.1. Animalplanetnanny kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 

9.2. Animalplanetnanny kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Adverteerder het recht deze Advertentieovereenkomst te beëindigen. 


10. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

10.1. Animalplanetnanny kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

10.2. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

10.3. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

10.4. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. Animalplanetnanny heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

III Aanvullende regels voor bepaalde categorieën


A. Diensten en Oppassers

1. Regels voor het plaatsen van beoordelingen 


1.1. Het plaatsen van een beoordeling en een reactie

Een beoordeling is een schriftelijke ervaring van een Gebruiker met een Adverteerder in de  groep Diensten. Een beoordeling wordt bij alle Advertenties van de desbetreffende Adverteerder geplaatst. Iedere Gebruiker kan bij de Advertentie van de Adverteerder zijn eigen beoordeling schrijven.

Als een Gebruiker een beoordeling bij een Advertentie heeft geschreven, kan de Adverteerder hier  op reageren door te klikken op de link ‘antwoorden’ of in het vak  'schrijf een commentaar'. De reactie verschijnt direct onder de beoordeling.

1.2. De regels voor een beoordeling

Een beoordeling:


a. moet naar waarheid worden ingevuld;
b. moet betrekking hebben op de betreffende Adverteerder;
c. moet betrekking hebben op een uitgevoerde dienst;
d. mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten; en
e. mag geen privacygevoelige informatie bevatten (zoals adresgegevens, websites, etc.);
f. mag geen commerciële boodschappen bevatten.


1.3. Beoordelingen kunnen ook negatief zijn. Negatieve beoordelingen worden niet verwijderd, tenzij de beoordeling onmiskenbaar onrechtmatig is en/of in strijd is met één van de bovenstaande regels. In dat geval is Animalplanetnanny gerechtigd de beoordeling te verwijderen. Een Adverteerder die van mening is dat de verwijdering onjuist is, kan hiervoor bezwaar aantekenen bij de Animalplanetnanny via Contact formulier.

 

 

C. Betaalde Advertenties

1. Betalingen


1.1.  Bij het kiezen van de betaald abonnement met opvalmogelijkheid en omhoog plaatsing boven aan gratis abonnementen, wordt de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt. 

1.2. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de Advertentie. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Animalplanetnanny gerechtigd om de geplaatste Advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen.

1.3. Animalplanetnanny kan (onderdelen van) de Website en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 

1.5. Omzetbelasting

Animalplanetnanny brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van Animalplanetnanny, tenzij anders wordt vermeldt op de Website. 

 

D. Animalplanetnanny Dieren oppas diensten Voorwaarden

1. Regels voor het plaatsen van en reageren op een Dienst aanvraag

1.1. Animalplanetnanny Dieren oppas diensten is een rubriek binnen de Animalplanetnanny website waarin een opdrachtgever een Advertentie kan plaatsen onder rubriek Verzorgingsmethode ‘Ik zoek een oppas voor mijn dier’. In deze Advertentie wordt een dienst beschreven die geschikt is om te worden uitgevoerd door een oppasser. Oppassers kunnen in de rubriek Animalplanetnanny ‘Ik zoek een oppas voor mijn dier’ op een dergelijke aanvraag reageren door te e-mailen. De opdrachtgever en de oppasser kunnen daarop een overeenkomst sluiten met betrekking tot de uitvoering van de Dienst.

1.2. Animalplanetnanny is op geen enkele wijze partij bij de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de oppasser betreffende een dienst die volgt uit een onderling overeenkomst. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en de oppasser dienen onderling te worden opgelost. Animalplanetnanny is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de dienst die door de oppasser is uitgevoerd. Animalplanetnanny verleent geen enkele garantie op de door de oppassers uitgevoerde diensten.

1.3. Animalplanetnanny is te allen tijde gerechtigd om Diensten of Reacties te verwijderen indien deze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden of indien Animalplanetnanny daartoe om andere redenen aanleiding ziet. 

1.4. De opdrachtgever plaatst een Advertentie met een beschrijving van de Dienst. De Advertentie heeft een duur van 30 dagen. 


Bekijk ook eens onze richtlijnen voor veilig handelen en het maken van afspraken. 


 

Best waardering
Laatste commentaar esme van der kleij

hi Esme, Mijn liefste kat is overreden en heeft nu een catheter (tijdelijk hoop ik). Ik zoek iemand die met...

 
Marianne Oosterveer